Aktivity Neokatechumenátní cesta

Neokatechumenátní cesta

oficiální stránky – zde:

http://www.camminoneocatecumenale.it/

Když se v prvotní církvi uprostřed pohanství někdo chtěl stát křesťanem, musel projít itineráriem křesťanské formace - katechumenátem. Toto slovo je odvozeno od "katecheo" (rozezvučet), což znamená být rozezvučen tím, co bylo uslyšeno.

Neokatechumenátní cesta si nenárokuje, aby byla nějakým hnutím sama o sobě.

Je pomocí farnosti, aby ukázala pokřtěným křesťanům, co to znamená být křesťanem.

Je nástrojem pro biskupy, aby přivedla nazpět ty lidi ve farnostech, kteří víru opustili.

Neokatechumenát je teologicko-katechetická syntéza, katechumenát pro dospělé, cesta křesťanské formace pro dnešního člověka.

       
         


       

V prvotní církvi byl katechumen formován syntézou slova (kerygma), liturgie a morálky. Prvotní církev měla především kerygma, což znamená "ohlašování spásy". Když Pavel a Silas hlašovali evangelium, vyvolalo to u mnohých morální proměnu. Lidé měnili svůj život s pomocí Ducha Svatého, který apoštoly provázel. Morální proměna byla provázena a pečetěna svátostmi.

Papež Jan Pavel II. ve svém listu biskupu Cordésovi (1988) říká: "Uznávám neokatechumenátní cestu jako cestu katolické formace, platnou pro společnost a dnešní dobu", a přeje si "... aby bratři v episkopátu doceňovali toto dílo pro novou evangelizaci a spolu se svými kněžími mu napomáhali".

Tato Cesta vznikla v roce 1964 v Madridu mezi lidmi žijícími v barácích v části Palomeras Altas. Tam Kiko Arguello a Carmen Hernándezová povoláni Pánem, aby žili svoje křesťanství mezi ubohými - se ocitli v situaci, že sami lidé, se kterými žili, je žádali o ohlašování radostné zvěsti našeho Spasitele Ježíše Krista. Toto slovo se začalo konkretizovat do katechetické syntézy: do mocného kerygmatu, který, v míře v jaké sestupoval na ubohé, přinášel s sebou zrození nové skutečnosti - koinonie. V roce 1968 byli iniciátořii Neokatechumenátní cesty pozváni do Říma. Od té doby skrze ohlašování stále vznikají další společenství po celém světě.

Neokatechumenátní cesta je prožívána uvnitř současné farní struktury (ve spojení s biskupem) v malých společenstvích, která tvoří lidé různého věku, sociálního postavení, smýšlení a kultury, pokřtění i nepokřtění. Nejde o nějakou spontání skupinu, ani o sdružení, ani o duchovní hnutí, ani o elitní skupinu uprostřed farnosti. Jde o lidi, kteří chtějí znovu objevit podstatné důsledky křtu a žít naplno křesťanský život skrze neokatechumenát, který je rozdělen do různých etap podle Ordo Initiationis Christiane Adultorum (Směrnice pro uvedení dospělých do křesťanské víry), avšak přizpůsobený tomu, že většinou jsou již pokřtěni. Tato společenství mají poslání, aby byla uprostřed farnosti znakem misijní církve a otevřela tak konkrétní cestu k evangelizaci vzdálených tím, že dávají postupně znaky, které pohany volají k obrácení: lásku v rozměru kříže a jednotu.

Když si farář přeje začít neokatechumenátní cestu, přijdou do farnosti katechisté, kteří pozvou všechny na hlásání víry. To je období kerygmatu, ohlášení spásy, kterou přinesl Pán. Opakuje se to, co dělali apoštolové proměněni Duchem svatým po Letnicích, když navštěvovali synagógy v malých skupinách, ohlašovali dobrou zprávu a volali lidi k obrácení. Bylo to mocné ohlašování, které stavělo lidi tváří v tvář faktu a události, že Ježíš Kristus je Pán a jen v něm máme spásu. Zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění, vstoupil na nebesa a přimlouvá se za nás, abychom mohli dostat Ducha svatého, věčný život. Toto se shoduje s fází, které my říkáme kerygmatická, kde se odkrývá a prožívá trojnožka, na které je založen celý průběh neokatechumenátu:

SLOVO - LITURGIE - SPOLEČENSTVÍ. Tato kerygmatická fáze končí třídenním setkáním, kde se vytvoří společenství, jež začíná cestu, která má různé etapy předkatechumenátu, katechumenátu, vyvolení, atd., a je také vedeno skupinou katechistů ve spojení s farářem. V míře, v jaké bratři začnou růst ve víře a vydávat svědectví v práci, v rodině, jsou další osoby přitahovány k víře a chtějí začít stejnou cestu. A tak se formuje druhé, třetí, čtvrté společenství ... a ve farnosti se objeví nová skutečnost malých společenství, jež jsou všechna na cestě obrácení.

Tento způsob obnovy vede k tomu, že nesčetní katechisté a celé rodiny jsou připraveni evangelizovat, kdekoliv je třeba. Řadu takových rodin (v současné době 400) vyslal Svatý Otec Jan Pavel II., aby ohlašovaly evangelium po celém světě.

Dalším důležitým plodem Cesty je rozkvět četných povolání. V krátkém období proto mnozí biskupové rozhodli o otevření diecézně-misijních seminářů "Redemptoris Mater" ve svých diecézích: V Římě, Medellinu (Kolumbie), Bangalore (Afrika), Newarku (New York), Takamatsu (Japonsko) a mnoha dalších zemích. Nyní je otevřeno 35 seminářů na pěti kontinentech.

Neokatechumenátní cesta je rozšířena ve 108 zemích na pěti kontinentech v 15 000 společenstvích, v 5 000 farnostech a 800 diecézích.

       

V Izraeli na Hoře Blahoslavenství stojí svatostánek Božího slova, který vybudovala neokatechumenátní společenství z celého světa podle projektu zakladatele Neokatechumenátní cesty architekta Kiko Argüella. Dům z Galileje se stal mezinárodním centrem.
Svatý otec Jan Pavel II. při slavnostním žehnání v roce 2000 řekl: „Pán na vás čekal na této Hoře“

Na internetu si Dům z Galileje můžete prohlédnout zde.

  

   

Kontaktní adresy:

   

Římskokatolický F.Ú. u Sv. Jakuba
Jakubské nám. 11, 602 00 Brno

    

Dalibor Bořecký
Lozíbky 52, 614 00 Brno
tel. 548 523 525

    


11 08 2007 - 18:34

Kategorie: Aktivity